S.No Name From Till
1 Shri. B. M. Dante 21-01-1980 18-07-1980
2 Shri S.C.Gupta 18-07-1980 11-08-1981
3 Shri Jagat Swaroop 11-08-1981 16-08-1982
4 Shri R.N.Vaidh 16-08-1982 07-10-1983
5 Shri Madanlal Maheshwari 07-10-1983 04-05-1986
6 Shri Sawaimal Jain 05-05-1986 31-05-1987
7 Shri Mukund Das Maheshwari 09-06-1987 27-07-1988
8 Shri L.K.Joshi 06-08-1988 08-12-1988
9 Shri L.K.Joshi 07-01-1989 28-01-1989
10 Shri Vijay Singh 28-01-1989 05-03-1989
11 Shri Shivnath Sahu 06-03-1989 09-03-1989
12 Shri N.P.Tiwari 13-03-1990 12-07-1990
13 Shri D.S.Mathur 13-07-1990 11-10-1990
14 Shri K.L.Jain 12-10-1990 07-08-1992
15 Shri D.S.Mathur 07-08-1992 13-10-1992
16 Shri Ishwardas Rohani 13-10-1992 21-12-1992
17 Shri D.S.Mathur 21-12-1992 08-08-1994
18 Shri Subrato Benarjee 09-08-1994 11-02-1996
19 Shri Breezbihari patel 12-02-1996 20-12-1998
20 Shri Ram Sajeevan 21-12-1998 20-06-2000
21 Shri M.M.Upadhyay 20-06-2000 06-09-2001
22 Shri Rashid Suhail Siddiqui 07-09-2001 16-12-2003
23 Shri M.M.Upadhyay 17-12-2003 08-01-2004
24 Shri Vishal Pachouri 09-01-2004 22-07-2008
25 Shri Vishal Pachouri 23-07-2008 26-04-2010
26 Shri Prabharat Parasher 27-04-2010 20-05-2011
27 Shri Gulshan Bamra 21-05-2011 13-06-2011
28 Shri Ravindra Pastor 07-08-1992 13-10-1992
29 Shri Anil Sharma 13-10-1992 21-12-1992
30 Shri Deepak Khandekar 08-01-2014 30-08-2015
31 Shri Dr. Vinod Mishra 31-08-2015 12-12-2018
32 Shri Ashutosh Awasthy 13-12-2018 20-01-2019
33 Shri Rajesh Bahuguna 21-01-2019 22-09-2020
34 Shri B. Chandrashekhar 23-09-2020 31-03-2023
35 Abhay Kumar Verma 01-04-2023 Till Now