S.No Name From Till
1 Shri Pradeep Bhargav IAS 21-01-1980 01-07-1980
2 Shri L.P.Verma 01-07-1980 27-08-1980
3 Shri O.P.Dubey IAS 27-08-1980 30-10-1981
4 Shri P.S.Tomar IAS 30-10-1981 01-03-1982
5 Shri M.K.Saxena 01-03-1982 26-06-1982
6 Shri S.P.Jaswani 26-06-1982 25-07-1983
7 Shri B.P.Aminha IAS 25-07-1973 23-02-1984
8 Shri K.P.Dixit 23-02-1984 16-03-1984
9 Shri B.P.Aminha IAS 16-03-1984 23-04-1984
10 Shri Y.P.Sharma 23-04-1984 10-09-1985
11 Shri. I.C.Dubey 10-09-1985 06-01-1986
12 Shri. M.D.Midhha 09-01-1986 19-02-1986
13 Shri I.C.Dubey 20-02-1986 05-07-1986
14 Shri D.R.Birdi 05-07-1986 13-06-1988
15 Shri O.C.Sahu 14-06-1988 25-07-1988
16 Shri Alok Shrivastav 26-07-1988 30-11-1988
17 Shri R.K.Kashyap 01-02-1988 18-01-1989
18 Shri K.K.Sharma 19-01-1989 02-04-1981
19 Shri M.D.Awasthi 03-04-1991 14-11-1991
20 Shri Vinod Katela 14-11-1991 07-08-1992
21 Shri Shahjad Khan 14-08-1992 14-10-1992
22 Shri M.D.Awasthi 14-10-1992 03-01-1993
23 Shri M.M.Aatram 04-01-1993 01-06-1993
24 Shri Shahjad Khan 01-06-1993 12-09-1994
25 Shri S.B.Singh 12-09-1994 01-07-1996
26 Shri. Surendra Upadhyay 01-07-1996 07-04-2000
27 Shri Ramesh Thete 08-04-2000 15-05-2000
28 Shri Chandrashekhar Neelkanth 15-05-2000 29-10-2001
29 Shri R.K.Goel 19-10-2001 08-08-2003
30 Shri V.B.S.Gaharwar 08-08-2003 22-07-2004
31 Shri Deepak Singh 22-04-2004 19-08-2004
32 Shri Sanskar Pandey 19-08-2004 25-02-2006
33 Shri P.C.Dubey 28-02-2006 24-03-2006
34 Shri Shivindra Singh 25-03-2006 17-05-2010
35 Shri T.K.Anand 17-05-2010 19-05-2010
36 Shri Awadh Shrotriy 19-05-2010 21-01-2016
37 Shri Ved Prakash 21-01-2016 12-04-2016
38 Shrimati Nidhi Singh Rajpoot 12-04-2016 05-03-2019
39 Sameer J. Lakra 06-03-2019 06-03-2019
40 Shri D. S. Mishra 07-03-2019 09-03-2019
41 Shri Rajendra Rai 09-03-2019 31-03-2021
42 Shri Prashant Shrivastava 01-04-2021 31-07-2023
43 Shri Deepak Kumar Vaidya 01-08-2023 Till Now